0353 2577991/992 info@gonosvmc.edu.bd

Mission : Gonoshasthaya Samaj vittik medical & Dental College